Jdi na obsah Jdi na menu
 


V nejstarších záznamech bohdaleckých školních kronik se můžeme dočíst:

Jak od starých lidí dozvěděti se lze, byla mezi domem Vítkových čís. 6 a domem Vizourkovým čís. 8 , naproti Kolárni čís.50 chalupa, mající číslo7, kteráž patřila jistémObrazeku Ondřeji Pohankovi , tkalci. Tento započál vyučovati dítky, začež jemu za každé dítko se týhodně platilo jeden groš a krajíc chleba, v dobu zimní ale přineslo každé dítko káždodenně štěpinu dříví.. Když tento Ondřej Pohanka zemřel, chodily děti asi dva roky do školy do Radešína, kdež časem svým škola zašla.Chalupy zmíněné čís. 7 v Bohdalci nestojí více na tom místě…Po dvou letech přišel syn z Batelkového domu čís.23 Ondřej Fendrych z vojny domů, co vysloužilý strážmistr kyrysnický…, který započal opět vyučování pod hořejšími výminkami…Když se započalo od strany úřadů na školy lépe dohlížeti, docházíval radešínský učitel František Mrázek každodenně do Bohdalce za poldne vyučovat. Vyučování toto vykonával po tři léta v pastoušce čís. 35…Jak přestalo vyučování Fr. Mrázkem, nastoupil po něm 1.listopadu 1845 Václav Novotný, byv učitelem spíše v Rousměrově. Vyučoval asi rok v pastoušce a dva roky v Coufalově chalupě. Za něho se vystavěla škola, která nese čís. 4… On vyučoval do 16.května 1872, tedy až do nastoupení jeho nástupce Františka Hladkýho.                            

Tato první škola měla jednu školní světnici, pak obydlí učitelovo, obsahující jednu světnici s kuchyňou, spížnicí a dřevnicí. V době od 80. let 19. století až do počátečních let 20. století byla škola několikrát opravována a každoročně doplňována novým zařízením. Velká Obrazekpéče se věnovala školní zahradě i škole náležejícím pozemkům. Navštěvovalo ji průměrně 75 –85 žáků a proto byla Výnosem c.k. zemské školní rady ze dne 28.října 1907 č. 25055 povolena při zdejší škole celoroční pobočka u p. Staňka, rolníka č. 30. Zanedlouho se začalo uvažovat o stavbě nové školy. Místní školní rada několik let jednala o vhodném pozemku. Vytypována byla postupně tato místa: zahrada náležející panu Josefu Špačkovi č. 28, zahrada p. Antonína Martínka č. 11, pozemek p.č. 830/2, 831/2 p. Josefa Horáka a parcela č. 167 p. Františka Mičky č. 21. Nakonec byl pro stavbu nové školy zakoupen za 1000 K pozemek Josefa Horáka. Do 15. září 1912 byly zhotoveny plány a rozpočty, které zpracoval stavitel A. Koukola z Nového Města. V roce 1913 byla započata stavba a ještě do konce roku byla zastřešena, aby přezimovala. Stavba probíhala pod vedením zednického a tesařského mistra A. Sovy z Veverské Bitýšky. Většina cihel vypálena byla v Bohdalci na pozemku p. Matýska u Hájenky. Kámen byl lámán v Kotíkovém poli U příhona. Nová školní budova byla roku 1914 s rozpočtem 49 415,21 K dostavěna. Do dokončovacích prací však neblaze zasáhla 1. světová válka, neboť stavitel A. Sova i správce školy Antonín Bříza byli povoláni k vojsku. Přesto byla dne 31.října 1915 děkanem Arnoštem Kotínským z Horní Bobrové poObrazeksvěcena. V nové škole byla zahájena výuka 3. listopadu 1915, ovšem jako léta minulá se vyučovalo ve staré škole a pobočce, neboť v nové budově byli ubytováni vystěhovalci z jižních Tyrol. O stavbu a vybavení nové dvoutřídní školy, která byla na tehdejší dobu jednou z nejmodernějších, se zasloužil především řídící učitel Antonín Bříza, který zde vyučoval až do roku 1934. Po 2. světové válce vzhledem k malému počtu žáků, zrušila Zemská školní rada v Brně svým výnosem z 20.6. 1946 druhou třídu, takže se počátkem školního roku 1946 – 1947 vyučovalo již jen v jedné třídě. Od 2. září 1946 se začalo pravidelně vyučovat v mateřské školce, vedené učitelkou Libuší Koudelovou, a od 8.1. 1951 se začaly děti v mateřské škole i stravovat. V červenci 1957 bylo do všech tříd, na chodby a do učitelských bytů zavedeno elektrické osvětlení.Koncem padesátých let se začalo s bouráním původní staré školy( stávala v blízkosti dnešní autobusové zastávky), demolice byla dokončena roku 1960.V roce 1970 byl  po několika desetiletích provozu stav nové školní budovy opět havarijní a byl podán návrh na zařazení školy do generální opravy. Ta byla provedena v letech 1973 – 1975, za působení ředitele školy Františka Drdly a ředitelky mateřské školy Milady Drdlové.  Z důvodu změn v počtu žáků a změnami školských koncepcí se měnil stav školy na dvojtřídní (od šk.roku 1975/76), od šk. roku 1980/81 se snížil počet vyučovaných ročníků na čtyři ročníky ve dvou třídách a od šk. roku 1996/97 se znovu zvýšil na pět ročníků I. stupně základní školy. Zásadní změnu zaznamenala škola v Bohdalci 1.1. 2003, kdy vstoupila do právní subjektivity jako příspěvková organizace, sdružující mateřskou školu, základní školu a školní jídelnu do jednoho celku pod jedním ředitelstvím. Ve školním roce 2017/2018 byla při základní škole zřízena školní družina.

A přítomnost zatím píše nové řádky, které budou zakrátko naši následovníci označovat historií...